Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ζητά η Σχολή Εθνικής Αμυνας- Αιτήσεις έως τις 16 Ιουλίου

 Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ζητά η Σχολή Εθνικής Άμυνας

Η υποβολή των δικαιολογητικών πραγματοποιείται έως τις 16 Ιουλίου

Δώδεκα καθηγητές με ωριαία αποζημίωση θα προσλάβει η Σχολή Εθνικής Αμυνας (ΣΕΘΑ), για την...
κάλυψη λειτουργικών αναγκών της.
Οι καθηγητές θα διορισθούν από 1ης Σεπτεμβρίου 2012 έως 31η Αυγούστου 2013 και θα τους ανατεθεί, ανάλογα με τον τομέα (βασικό και ειδικό), η ευθύνη διδασκαλίας και λειτουργίας καθώς και η υποβοήθηση του έργου των σπουδαστών της κανονικής φοίτησης, αλλά και των σπουδαστών που παρακολουθούν την εκπαίδευση διαδικτυακής μάθησης, στις διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ατομικές διατριβές, μελέτες κ.λπ.), σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
Οι θέσεις που αφορούν τον βασικό τομέα εκπαίδευσης είναι οι εξής:
 • ένας υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου εν ενεργεία ή εν συντάξει, κατά προτεραιότητα ή ένας Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών - Διεθνών Σχέσεων, για θέματα Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής,
 • ένας καθηγητής Πολιτικής Διπλωματικής Ιστορίας,
 • ένας καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, για Οικονομικά Θέματα,
 • ένας καθηγητής Διεθνών Σπουδών με εξειδίκευση στα θέματα Στρατηγικών και Αμυντικών Σπουδών, Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Οπλικών Συστημάτων ή Ανώτατος Αξιωματικός εν αποστρατεία, από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, με ανάλογες γνώσεις
 • ένας καθηγητής Διοικητικών Επιστημών, για θέματα Διοίκησης - Διεύθυνσης και Ηγεσίας.
Οι προς πλήρωση θέσεις σε ειδικούς τομείς ή ειδικά θέματα, ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό είναι οι παρακάτω:
 • μία θέση για θέματα Διεθνούς Δικαίου - Διεθνών Οργανισμών
 • μία θέση για Εθνικά Θέματα και τις Πολιτικοστρατιωτικές Εξελίξεις στο Εγγύς Γεωπολιτικό Περιβάλλον
 • μία θέση για θέματα Αρχών Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας - Στρατιωτικής Ηγεσίας - Διοίκησης
 • μία θέση για θέματα Γεωπολιτικής Ανάλυσης και Γεωστρατηγικής Σύνθεσης.
 • μία θέση για θέματα Εθνικής Στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Αμυνας και Ασφάλειας
 • μία θέση για θέματα Χειρισμού Κρίσεων και Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων
 • μία θέση για θέματα Διεθνούς Ασφάλειας - Τρομοκρατίας - Ασύμμετρων Απειλών.
Προσόντα - Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές, εκτός των τυπικών προσόντων που θα πρέπει να πληρούν, υποχρεούνται:
- Ο διπλωματικός υπάλληλος πρέπει να έχει βαθμό τουλάχιστον Πρέσβη και να είναι είτε εν ενεργεία υπάλληλος του υπουργείου Εξωτερικών είτε επίτιμος.
- Οι λοιποί καθηγητές πρέπει να ανήκουν στο Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΔΕΠ) των ΑΕΙ ή των ΑΣΕΙ καθώς και των αντίστοιχων αυτών πανεπιστημίων της αλλοδαπής ή να έχουν προσληφθεί σε αυτά με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 407/1980. Επίσης, πρέπει να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο κατά τις οικείες διατάξεις του ιδίου ή συναφούς με τις προκηρυσσόμενες θέσεις γνωστικού αντικειμένου και να γνωρίζουν ξένη γλώσσα σε άριστο επίπεδο.
Για την πρόσληψη συνεκτιμάται ο βαθμός διδακτικής εμπειρίας, επιστημονικής έρευνας καθώς και το συγγραφικό έργο και η διεθνής επιστημονική δραστηριότητα.
Οσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μία από τις 12 θέσεις πρέπει να υποβάλουν στη Σχολή μέσα σε φάκελο μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουλίου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της προκήρυξης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται οι σπουδές, η ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα, η κάθε είδους προϋπηρεσία καθώς και υπόμνημα επιστημονικών εργασιών, δημοσιεύσεων κ.λπ.
 • Αντίγραφα όλων των κατεχόμενων πτυχίων και διπλωμάτων (για μη μέλη ΔΕΠ).
 • Πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους τίτλους σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό (Για μη μέλη ΔΕΠ).
Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να γίνεται προσωπικά ή με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Σχολή Εθνικής Αμυνας, Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, Πεδίο Αρεως, ΤΚ 113 62.Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-8896549 ή 557 ή στον δικτυακό τόπο www.setha.mil.gr
alfavita.gr
. .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Νεότερη Παλαιότερη