Προγραμματιστής διαδικτύου

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων και Γραφικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:
Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων και Γραφικών (ΕΤΠΓ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΤΕΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) συμμετέχει σε
εθνικά, ευρωπαϊκά (πχ i-Treasures) και βιομηχανικά προγράμματα που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών. Στόχος των ερευνών αυτών είναι η ανάπτυξη τεχνολογικών πρωτοτύπων για την ανάλυση και τη μοντελοποίηση ανθρώπινης γνώσης εξαγώμενης από σήμα. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΤΠΓ συνεισφέρει στην ανάπτυξη τεχνολογικών πρωτοτύπων για την ανάλυση και τη μοντελοποίηση ανθρώπινης γνώσης αλλά και τη μετάδοσή της στις νέες γενιές μέσω τεχνικών αισθητηριοκινητικής ηλεκτρονικής μάθησης.
Το ΕΤΠΓ προσλαμβάνει προγραμματιστή με σύμβαση ανάθεσης έργου μέχρι 30 Ιουλίου 2016, με δυνατότητα επέκτασης. Η αμοιβή είναι απαλλαγμένη από ΦΠΑ και εξαρτάται από το προφίλ του υποψηφίου, ενώ προϋποθέτει την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου όπως αυτό ορίζεται από το τεχνικό δελτίο του προγράμματος.
Περιγραφή της θέσης:
Στα πλαίσια ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων ζητείται συνεργάτης για να αναλάβει την ανάπτυξη επιμέρους τμημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας για τη μετάδοση της γνώσης αυτής αλλά και την τεχνική υποστήριξή της. Ο συνεργάτης θα πρέπει να έχει καλές γνώσεις πάνω στον προγραμματισμό διαδικτύου και συγκεκριμένα στις γλώσσες προγραμματισμού PHP, HTML/CSS. Επίσης είναι απαραίτητες οι γνώσεις για τη χρήση των τεχνολογιών Web Services προκειμένου να επιτευχθεί η επικοινωνία ετερογενών συστημάτων, καθώς επίσης και βασικές γνώσεις διαχείρισης συστημάτων Linux. Η ανάπτυξη θα επικεντρωθεί στην επέκταση γνωστών open source πλατφορμών διαδικτύου όπως το Drupal. Ο συνεργάτης παράλληλα θα υποστηρίζει τις προγραμματιστικές ανάγκες του ΕΤΠΓ σε τεχνικό επίπεδο, όπως αυτές προσδιορίζονται από τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει.
Απαιτούμενες δεξιότητες :
Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών από ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ ή συναφές με τα παρακάτω προσόντα:
  • Καλές γνώσεις στον προγραμματισμό:  PHP (κυρίως), HTML/CSS, Java και C++
  • Προγραμματιστική εμπειρία σε Content Management Systems, πχ Drupal κλπ..
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικών για τη συγγραφή τεχνικών αναφορών, την παρουσίαση σε κοινό κλπ
  • Καλή επικοινωνιακή σχέση με τους συνεργάτες της ομάδας αλλά και άλλων ομάδων του εξωτερικού καθώς και δεξιότητες στην παρουσίαση της δουλειάς του.
  • Δεξιότητες στη διαχείριση προγραμμάτων, συνέπεια και αφοσίωση στο αντικείμενο της δουλειάς
Υποψηφιότητα:
Υποψηφιότητα θα υποβάλλεται με την αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση LTMI@uom.gr και θα περιλαμβάνει:  α) μονοσέλιδου βιογραφικού συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ανθρώπων που μπορούν να συστήσουν τον υποψήφιο και β) επιστολής όπου θα επεξηγούνται οι λόγοι υποψηφιότητας.

Νεότερη Παλαιότερη