Επαγγελματικές ευκαιρίες από το Φορέα Πιστοποιήσεων - Επιθεωρήσεων Swiss Approval – Ελάτε να συνεργαστείτε με εμάς: Πρόσκληση για Ελλάδα – Ιταλία

H SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Ομίλου SWISS APPROVAL INTERNATIONAL,
ενδιαφέρεται για συνεργασία με τοπικούς εξωτερικούς συνεργάτες στην περιφέρεια της Ελλάδας και Ιταλίας, στα ακόλουθα πεδία:


ISO 9001
 Shipbuilding industry - Ναυπηγική βιομηχανία
 Supply of electrical energy - Εφοδιασμός ηλεκτρικής ενέργειας
 Water supply, local district heating - Υδροδότησητοπική τηλεθέρμανση
 Research and development -  Έρευνα και ανάπτυξη
 Veterinary medicine - Κτηνιατρική
 Aerospace production - Παραγωγή Αεροδιαστημικής
 Manufacture of pharmaceutical products - Παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων
 Supply / disposal, recovery, recycling - Προμήθεια / διάθεσηανάκτησηανακύκλωση
 Manufacture of coke and other refined petroleum products - Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκκαι προϊόντων διύλισης πετρελαίου.
 Production of industrial gases - Παραγωγή βιομηχανικών αερίων
 Production of natural gas. Distribution of gaseous fuels through mains - Παραγωγή φυσικού αερίουΔιανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς.
 Mining and quarrying - Ορυχεία και λατομεία

ISO 14001 & OHSAS 18001
 Textile and clothing industry (including dyeing) - Κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανία ένδυσης (συμπεριλαμβανομένων βαφών)
 Leather industry (including coloring and tanning) - Βιομηχανία δέρμα (συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών και μαυρίσματος)
 Textile and clothing industry (without dyeing) - Κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανία ένδυσης (χωρίς βαφές)
 Leather industry (without coloring and tanning) - Βιομηχανία δέρμα (χωρίς χρωστικές και μαύρισμα)
 Production of wooden boards, treatment / impregnation of wood and wood products - Παραγωγή ξύλινων σανίδων,επεξεργασίας / εμποτισμού ξύλου και ξύλινων προϊόντων
 Printing industry (intaglio printing only) - Βιομηχανία εκτύπωσης (μόνο με βαθυτυπία)
 Extraction of oil and gas - Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου
 Production and processing of ceramic products - Παραγωγή και μεταποίηση κεραμικών προϊόντων
 Production and processing of cement - Παραγωγή και επεξεργασία τσιμέντου
 Primary metal production - Πρωτογενής παραγωγή μετάλλων
 Wastewater treatment (municipal and industrial wastewater) - Επεξεργασία λυμάτων (αστικών και βιομηχανικών λυμάτων)
 Electricity generation based on coal - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον άνθρακα
 Electricity generation and supply (excluding nuclear power stations and generation based on coal) - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθειας (εκτός των πυρηνικών σταθμών και παραγωγή με βάση τον άνθρακα)
 Water supply (water withdrawal, purification and distribution, including river management), local district heating - Παροχή νερού (άντληση νερού, καθαρισμός και διανομή, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των ποταμών), τοπική τηλεθέρμανση
 Deconstruction, demolition - Αποδόμηση, κατεδάφιση
 Trade with fossil fuel - Εμπόριο με τα ορυκτά καύσιμα
 Technical inspection services and laboratories - Τεχνικές υπηρεσίες επιθεώρησης και εργαστήρια
 Recycling - Ανακύκλωση
 Production of chemicals and chemicals products and fiber - Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων και συνθετικών ινών
 Production of pharmaceuticals - Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων
 Manufacture of coke and other refined petroleum products - Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκκαι προϊόντων διύλισης πετρελαίου
 Production of industrial gases - Παραγωγή βιομηχανικών αερίων.
 Production of natural gas. Distribution of gaseous fuels through mains - Παραγωγή φυσικού αερίουΔιανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς.
 Mining and quarrying - Ορυχεία και λατομεία

ΙSO 39001 – Road Traffic Safety

ISO 22000/ HACCP
 Farming 1 (Animals) - Γεωργία 1 (Ζώα)
 Farming 2 (Plants) - Γεωργία 2 (Φυτά)
 Processing 1 (perishable animal products including all activities after farming, e.g. slaughtering) - Μεταποίησης 1 (Ευπαθή προϊόντα ζωικής προέλευσηςσυμπεριλαμβανομένων όλων των δραστηριοτήτων μετά τη γεωργίαπ.χσφαγή)
 Processing 2 (perishable vegetal products) - Επεξεργασία 2(Ευπαθή φυτικά προϊόντα)
 Processing 3 (products with long shelf life at ambient temperature) - Επεξεργασία 3 (Προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής στο ράφι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)
 Feed production - Παραγωγή ζωοτροφών
 Catering - Τροφοδοσία
 Distribution - Διανομή
 Services - Υπηρεσίες
 Transport and storage - Μεταφορά και αποθήκευση
 Equipment manufacturing - Κατασκευής εξοπλισμού
 (Bio)chemical manufacturing - (Βιοχημική βιομηχανία
 Packaging material manufacturing - Παραγωγή υλικού συσκευασίας

Οι επιθεωρητές θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:

 Δίπλωμα ή Πτυχίο Πανεπιστημίου που να σχετίζεται με το επιθυμητό πεδίο
 5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο, αντίστοιχο τομέα &
 Σεμινάριο 40 ωρών για Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές.

(Διευκρίνιση: Οι ανωτέρω 40 ώρες αφορούν στην:
 Επιτυχή παρακολούθηση για την εκπαίδευση των τεχνικών επιθεώρησης κατά 19011 ή/και
 Εκπαίδευση στις αρχές του αντίστοιχου προτύπου)

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο info@swissapproval.ch


Share/Bookmark
Post A Comment
  • Τα σχόλια σας ΕΔΩ . . Comment using Blogger
  • . .ή στο Facebook . Comment using Facebook
  • . . Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :

aggelies.pro