Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Επαγγελματικές ευκαιρίες από το Φορέα Πιστοποιήσεων - Επιθεωρήσεων Swiss Approval – Ελάτε να συνεργαστείτε με εμάς: Πρόσκληση για Ελλάδα – Ιταλία

H SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Ομίλου SWISS APPROVAL INTERNATIONAL,
ενδιαφέρεται για συνεργασία με τοπικούς εξωτερικούς συνεργάτες στην περιφέρεια της Ελλάδας και Ιταλίας, στα ακόλουθα πεδία:


ISO 9001
 Shipbuilding industry - Ναυπηγική βιομηχανία
 Supply of electrical energy - Εφοδιασμός ηλεκτρικής ενέργειας
 Water supply, local district heating - Υδροδότησητοπική τηλεθέρμανση
 Research and development -  Έρευνα και ανάπτυξη
 Veterinary medicine - Κτηνιατρική
 Aerospace production - Παραγωγή Αεροδιαστημικής
 Manufacture of pharmaceutical products - Παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων
 Supply / disposal, recovery, recycling - Προμήθεια / διάθεσηανάκτησηανακύκλωση
 Manufacture of coke and other refined petroleum products - Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκκαι προϊόντων διύλισης πετρελαίου.
 Production of industrial gases - Παραγωγή βιομηχανικών αερίων
 Production of natural gas. Distribution of gaseous fuels through mains - Παραγωγή φυσικού αερίουΔιανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς.
 Mining and quarrying - Ορυχεία και λατομεία

ISO 14001 & OHSAS 18001
 Textile and clothing industry (including dyeing) - Κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανία ένδυσης (συμπεριλαμβανομένων βαφών)
 Leather industry (including coloring and tanning) - Βιομηχανία δέρμα (συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών και μαυρίσματος)
 Textile and clothing industry (without dyeing) - Κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανία ένδυσης (χωρίς βαφές)
 Leather industry (without coloring and tanning) - Βιομηχανία δέρμα (χωρίς χρωστικές και μαύρισμα)
 Production of wooden boards, treatment / impregnation of wood and wood products - Παραγωγή ξύλινων σανίδων,επεξεργασίας / εμποτισμού ξύλου και ξύλινων προϊόντων
 Printing industry (intaglio printing only) - Βιομηχανία εκτύπωσης (μόνο με βαθυτυπία)
 Extraction of oil and gas - Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου
 Production and processing of ceramic products - Παραγωγή και μεταποίηση κεραμικών προϊόντων
 Production and processing of cement - Παραγωγή και επεξεργασία τσιμέντου
 Primary metal production - Πρωτογενής παραγωγή μετάλλων
 Wastewater treatment (municipal and industrial wastewater) - Επεξεργασία λυμάτων (αστικών και βιομηχανικών λυμάτων)
 Electricity generation based on coal - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον άνθρακα
 Electricity generation and supply (excluding nuclear power stations and generation based on coal) - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθειας (εκτός των πυρηνικών σταθμών και παραγωγή με βάση τον άνθρακα)
 Water supply (water withdrawal, purification and distribution, including river management), local district heating - Παροχή νερού (άντληση νερού, καθαρισμός και διανομή, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των ποταμών), τοπική τηλεθέρμανση
 Deconstruction, demolition - Αποδόμηση, κατεδάφιση
 Trade with fossil fuel - Εμπόριο με τα ορυκτά καύσιμα
 Technical inspection services and laboratories - Τεχνικές υπηρεσίες επιθεώρησης και εργαστήρια
 Recycling - Ανακύκλωση
 Production of chemicals and chemicals products and fiber - Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων και συνθετικών ινών
 Production of pharmaceuticals - Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων
 Manufacture of coke and other refined petroleum products - Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκκαι προϊόντων διύλισης πετρελαίου
 Production of industrial gases - Παραγωγή βιομηχανικών αερίων.
 Production of natural gas. Distribution of gaseous fuels through mains - Παραγωγή φυσικού αερίουΔιανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς.
 Mining and quarrying - Ορυχεία και λατομεία

ΙSO 39001 – Road Traffic Safety

ISO 22000/ HACCP
 Farming 1 (Animals) - Γεωργία 1 (Ζώα)
 Farming 2 (Plants) - Γεωργία 2 (Φυτά)
 Processing 1 (perishable animal products including all activities after farming, e.g. slaughtering) - Μεταποίησης 1 (Ευπαθή προϊόντα ζωικής προέλευσηςσυμπεριλαμβανομένων όλων των δραστηριοτήτων μετά τη γεωργίαπ.χσφαγή)
 Processing 2 (perishable vegetal products) - Επεξεργασία 2(Ευπαθή φυτικά προϊόντα)
 Processing 3 (products with long shelf life at ambient temperature) - Επεξεργασία 3 (Προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής στο ράφι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)
 Feed production - Παραγωγή ζωοτροφών
 Catering - Τροφοδοσία
 Distribution - Διανομή
 Services - Υπηρεσίες
 Transport and storage - Μεταφορά και αποθήκευση
 Equipment manufacturing - Κατασκευής εξοπλισμού
 (Bio)chemical manufacturing - (Βιοχημική βιομηχανία
 Packaging material manufacturing - Παραγωγή υλικού συσκευασίας

Οι επιθεωρητές θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:

 Δίπλωμα ή Πτυχίο Πανεπιστημίου που να σχετίζεται με το επιθυμητό πεδίο
 5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο, αντίστοιχο τομέα &
 Σεμινάριο 40 ωρών για Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές.

(Διευκρίνιση: Οι ανωτέρω 40 ώρες αφορούν στην:
 Επιτυχή παρακολούθηση για την εκπαίδευση των τεχνικών επιθεώρησης κατά 19011 ή/και
 Εκπαίδευση στις αρχές του αντίστοιχου προτύπου)

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο info@swissapproval.ch

Νεότερη Παλαιότερη